تکرار و الگوهای تکرار شونده در عکاسی
نمایندگی کانن – تکرار مرتب شکل ها و الگوها در یک کادر تصویر ، به قدرت تصویر نهایی می افزاید . در دنیای هنر های تجسمی استفاده از شکل های تکرار شونده ، یکی از مفاهیم کلیدی و اساسی به شمار می آید .به طور کلی تکرار شدن هر سوژه به اهمیت آن می افزاید و در صورتی که تکرار ها بسیار زیاد شوند ؛ یک الگو از سوژه مورد تاکید به دست می آید .

الگو ها باعث ایجاد نظم در یک دنیای هرج و مرج می شوند .و از این جهت ؛ الگو ها یکی از عوامل زیبایی بخشی در عکاسی به شمار می آید .
در بسیاری از موارد الگوهای تکرار شونده به عنوان عنصر ایجاد آرامش و اطمینان در عکس مورد استفاده قرار می گیرند .

یک جسم ساده و تنها در پس زمینه ای بسیار ساده از قدرت و قوام خاص خود برخوردار است اما این تنها روش برای کشیدن چشم مخاطب به دنبال سوژه نیست .

الگوها در عکاسی همانند قافیه برای شعر عمل می کنند .

الگوها با از بین بردن محدودیت ها چشم شما را به سمت نقاط مختلف و متعددی در یک تصویر می کشانند و شما را به جستجو در همه جای تصویر وادار می کنند .
بنا براین در صورتی که این عناصر به صورت صحیح مورد استفاده قرار بگیرند بار عاطفی واحساسی عکس ها را به نحو موثری افزایش می دهند .
در محیط های پیرامون خود ؛ الگو ها را همه جا می توان مشاهده نمود .

یک ردیف از درختان ؛ مجموعه ای از گل های آفتابگردان ؛ صف بچه ها در ایستگاه اتوبوس و …همه می توانند به عنوان الگو مورد استفاده قرار بگیرند . حتی در نماهای بسته و استفاده از کلوز آپ ها نیز الگوها را می توان مشاده نمود .به عنوان مثال ؛ وقتی که از فاصله بسیار نزدیک به پوست یک پرتقال نگاه می کنیم ؛ مجموعه ای از شکل های تکرار شونده منظم را بر روی سطح این پوسته می بینیم .

استفاده از الگوها یکی از عوامل ایجاد جذابیت بصری در کادر بندی و ترکیب بندی عکس ها می باشد اما گاهی استفاده بیش از اندازه از آنها موجب ایجاد حس خستگی در مخاطب خواهد شد .برای پرهیز از به وجود آمدن این حالت ؛ شکستن قانون الگو یک راهکار بسیار مفید است .

قرار دادن یک شکل یا رنگ نا متجانس در میان مجموعه ای از خطوط و شکل های همسان ؛ به بر هم زدن تعادل خسته کننده الگو ها کمک نموده و در مقابل بر جذابیت بصری آنها می افزاید .