جناب آقای عمران قاسمی
مدیرعامل ایده‌آل دوربین

ثبت

پیغام شما با موفقیت ارسال شد.

بازگشت به لیست کلی پرسنل

سرکار خانم خمیس
مدیر داخلی ایده‌آل دوربین

ثبت

پیغام شما با موفقیت ارسال شد.

بازگشت به لیست کلی پرسنل

سرکار خانم تقی‌زاده
مسئول شهرستان

ثبت

پیغام شما با موفقیت ارسال شد.

بازگشت به لیست کلی پرسنل

سرکار خانم قاسمی
پذیرش

ثبت

پیغام شما با موفقیت ارسال شد.

بازگشت به لیست کلی پرسنل

سرکار خانم جوان
پذیرش

ثبت

پیغام شما با موفقیت ارسال شد.

بازگشت به لیست کلی پرسنل

امیر حسین تقی‌‌زاده
بخش تعمیرات(فیلمبرداری)

ثبت

پیغام شما با موفقیت ارسال شد.

بازگشت به لیست کلی پرسنل

احسان افشار
بخش تعمیرات

ثبت

پیغام شما با موفقیت ارسال شد.

بازگشت به لیست کلی پرسنل

محسن خلفی
بخش تعمیرات

ثبت

پیغام شما با موفقیت ارسال شد.

بازگشت به لیست کلی پرسنل

آرش عمارتی
بخش تعمیرات (لنز)

ثبت

پیغام شما با موفقیت ارسال شد.

بازگشت به لیست کلی پرسنل

حمیدرضا هاشمی
بخش تعمیرات (سونی)

ثبت

پیغام شما با موفقیت ارسال شد.

بازگشت به لیست کلی پرسنل

علیرضا حسین‌زاده
بخش تعمیرات

ثبت

پیغام شما با موفقیت ارسال شد.

بازگشت به لیست کلی پرسنل

هادی محمودی
بخش تعمیرات (پهپاد و لرزشگیر)

ثبت

پیغام شما با موفقیت ارسال شد.

بازگشت به لیست کلی پرسنل

عباس مهدوی
بخش تعمیرات (لنز)

ثبت

پیغام شما با موفقیت ارسال شد.

بازگشت به لیست کلی پرسنل

سهیل خارق
بخش تعمیرات (ناظر کیفی)

ثبت

پیغام شما با موفقیت ارسال شد.

بازگشت به لیست کلی پرسنل

محمود موسوی
بخش تعمیرات (کامپکت)

ثبت

پیغام شما با موفقیت ارسال شد.

بازگشت به لیست کلی پرسنل

سامان مرادی
بخش تعمیرات

ثبت

پیغام شما با موفقیت ارسال شد.

بازگشت به لیست کلی پرسنل

پوریا قاسمی
مسئول تعمیرگاه و تعمیرات لنز 

ثبت

پیغام شما با موفقیت ارسال شد.

بازگشت به لیست کلی پرسنل

فرهاد سیف
مسئول آموزشگاه

ثبت

پیغام شما با موفقیت ارسال شد.

بازگشت به لیست کلی پرسنل